300 éve született Mária Terézia -Bélyeg blokk – Maria Theresa was born 300 years ago

300 éve született Mária Terézia -Bélyeg blokk

Ausztria, Horvátország, Magyarország, Szlovénia és Ukrajna közös alkalmi bélyegblokk kibocsátásával emlékezik meg Mária Terézia születésének 300. évfordulójáról. A bélyeget Svetlana Milijaševič szlovén képzőművész tervezte és 60.000 példányban készült az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-ben. A bélyegblokk 2017. május 12-től vásárolható.

A magyar királyság kilenc évszázados történelme alatt mindössze két királynő uralkodott, a XIV. században rövid ideig Mária, Nagy Lajos leánya és a XVIII. században Mária Terézia.

Mária Terézia, magyar uralkodói nevén II. Mária (németül: Maria Theresia Walburga Amalia Christina von Habsburg; Bécs, 1717. 5. 13. – Bécs, 1780. 11. 29.) a Habsburg-házból származó, III. Károly király és Erzsébet Krisztina királyné második gyermekeként született német-római császári hercegnő, osztrák főhercegnő, magyar, cseh és német királyi hercegnő, aki 1740-től Ausztria uralkodó főhercegnője, magyar és cseh királynő, majd Lotaringiai Ferenccel kötött házassága révén 1745 és 1765 között a német-római császárné. A Habsburg–Lotaringiai-ház „ősanyja”. Magyarország egyik legnépszerűbb Habsburg uralkodója drámai körülmények között került a trónra 1740. október 20-án: apja, a fiúörökös nélkül elhunyt III. Károly halála után a birodalom oszthatatlanul szállt legidősebb lányára, Mária Teréziára. A császár halálát követő hónapok megmutatták, hogy a diplomáciai egyezségek keveset érnek, ha nincsen mögöttük ütőképes erő, mert szinte egész Európa a trónjára támadt, kétségbe vonván a Habsburgok nőági örökösödési jogát. A fiatal, alig 23 éves királynő nem kis részben a magyar rendek segítségének köszönhette trónjának megtartását. A közel 9 évig vívott, és végül a birodalma egyik legfejlettebb tartományának, Sziléziának elvesztésével járó örökösödési háborút lezáró aacheni békeszerződést követően a Habsburg Birodalom megőrizte egységét és a békés fejlődés korszakába lépett. Uralkodása első huszonöt esztendejében gyakran tartott országgyűléseket, és hozzájárult a magyar nádorok megválasztásához. Kedvezett a magyar rendeknek abban is, hogy a déli és délkeleti országrészeken létrehozott katonai határőrvidék területeit fokozatosan visszatagolta a magyar Helytartótanács és ezzel a magyar vármegyei szervezet igazgatása alá. Magyarország számára is jelentős hatással bírtak későbbi felvilágosult abszolutista rendeletei, többek között az 1754-ben hozott, a Magyarországot a Habsburg Birodalom gazdaságába integrálni igyekvő kettős vámrendszer, a jobbágyi szolgáltatásokat egységesen szabályozó úrbéri rendelet (1767), a kötelező alapfokú oktatást előíró 1777-es Ratio Educationis, a Nagyszombati Egyetem reformjai és Budára helyezése, és Fiume Magyarországhoz való csatolása is. Mária Terézia 1765-től a magyar rendiség mellőzésével, rendeletekkel kormányzott, azonban uralkodása alatt folyamatosan látványos gesztusokkal igyekezett magához kötni a „hű magyarjait”: 1749-ben a bécsi Theresianum akadémián alapítványt létesített tíz magyar nemesi növendék képzésére, kitüntetéseket alapított (1757-ben a Mária Terézia-, illetve 1764-ben a Szent István-rendet) és létrehozta az őt szolgáló magyar nemesi testőrséget. Nem csupán a magyar nemzet, hanem egy soknemzetiségű államalakulat népeinek életét és sorsát egyengette, gyakorlati célokat kitűző felvilágosult abszolutista uralkodóként lerakta a modernitás alapjait és megteremtette a további fejlődés lehetőségét.

Az öt postaigazgatás által közösen kiadott bélyegkép grafikájának alapjául a bécsi Hadtörténeti Múzeumban (Heeresgeschichtliches Museum) őrzött, Mária Teréziát ábrázoló, ifjabb Martin van Meytens stílusában alkotó ismeretlen művész által festett, feltehetően a XVIII. század közepén készült festmény szolgált. Az alkalmi borítékon a bécsi Mária Terézia emlékmű sziluettje, az alkalmi bélyegzőn az uralkodónő aláírása látható.

Forrás: Filatelia >>

Maria Theresa was born 300 years ago

Austria, Croatia, Hungary, Slovenia and Ukraine are commemorating the tercentenary of the birth of Maria Theresa by issuing a joint commemorative stamp block. The stamp was designed by the Slovenian artist Svetlana Milijaševič and 60,000 copies were produced by ANY Security Printing Company.

During the nine-hundred-year history of the Kingdom of Hungary, only two queens ruled: Mary, daughter of Louis the Great, briefly in the 14th century, and Maria Theresa in the 18th century.

Maria Theresa of the House of Habsburg (Vienna, 13 May 1717 – Vienna, 29 November 1780), who ruled in Hungary as Mary II and whose German name is Maria Theresia Walburga Amalia Christina von Habsburg, was the second daughter of Charles III and Elisabeth Christine. She was a Princess of the Holy Roman Empire, Archduchess of Austria and Duchess of Hungary, Bohemia and Germany. She reigned as the Archduchess of Austria from 1740 and as the Queen of Hungary and Bohemia, and then by her marriage to the Holy Roman Emperor Francis I of the House of Lorraine, as Holy Roman Empress between 1745 and 1765. She was the “mother” of the House of Habsburg-Lorraine.

One of the most popular Habsburg rulers in Hungary, Maria Theresa came to the throne in dramatic circumstances on 20 October 1740, when her father died without a male heir. Upon his demise Maria Theresa, as his eldest daughter, succeeded to all the Habsburg domains. The months that followed the emperor’s death showed that diplomatic agreements were of little value if they were not backed by striking power as most of Europe attacked her accession by questioning the Habsburgs’ right of female succession. The young Queen, who was just 23 years old, can thank the Hungarian Estates in no small measure for retaining her throne. The War of Succession lasting close to nine years was brought to an end by the Treaty of Aix-la-Chapelle, when Silesia, one of the most developed Habsburg provinces, was ceded. After the treaty, an era preserving the unity and ensuring the peaceful development of the Habsburg Empire ensued.

In the first twenty-five years of her reign diets were held frequently and she consented to palatines being elected in Hungary. The Hungarian Estates were also favoured as the military frontier areas in the southern and south-eastern parts of the country were gradually returned to the control of the Hungarian Viceregal Council and the administration of the Hungarian county system.

Her decrees of enlightened absolutism were of great importance to Hungary as well. These included measures on the double tariff system intending to integrate Hungary into the economy of the Habsburg Empire in 1754, on unifying the duties and labour requirements of the serfs in 1767, on compulsory elementary education in 1777 (Ratio Educationis), on the reforms of the University of Nagyszombat and its relocation to Buda, and the annexation of Fiume to Hungary. From 1765 Maria Theresa ruled by decree without reference to the Hungarian Estates, but throughout her reign she continuously strove to ensure the support of her “loyal Hungarians” through impressive gestures. In 1749 she set up a foundation for the instruction of ten noble Hungarian students at the Theresian Academy in Vienna, established honours (the Order of Maria Theresa in 1757 and the Order of Saint Stephen in 1764), and created the Hungarian noble bodyguard in her own service.

Maria Theresa sought to improve the daily lives and fate of not only the Hungarians but also the other peoples of the multinational polity. As an enlightened absolutist ruler setting practical aims, she laid the foundations of modernity and created further opportunities for development.
A portrait of Maria Theresa painted probably in the mid 18th century by an unknown artist in the style of Martin van Meytens the Younger and kept in the Museum of Military History (Heeresgeschichtliches Museum) in Vienna provides the basis of the design of the stamp issued jointly by the five postal administrations. The silhouette of the Maria Theresa Monument in Vienna appears on the first day cover, while the monarch’s signature has been used for the special postmark.

Source: Philatelia >>